Kto sme

Category: O nás
Published: Tuesday, 12 February 2013
Written by Super User

Mgr. Jana Caban 

+421 908 116 738

   Psychologička a psychoterapeutka pre deti, dospelých a páry, lektorka 

psychologička

Odkedy som seba vnímala ako samostatnú bytosť, vždy ma fascinovala ľudská jedinečnosť, individualita prežívania i rozdiely v správaní. Každý je iný, všetci sme jedineční. Toto rozhodovalo aj pri výbere smeru môjho povolania a štúdia na VŠ.

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta / 2002-2007 /

 • Jednoodborové magisterské štúdium psychológie

Už počas štúdia ma popadli materinské inštinkty, ktorými som sa nechala doslova ovládnuť a tak postupne prišli na svet moje štyri deti, ktoré neustále napĺňajú môj život novými výzvami aj radosťami. 

Publikujem články z oblasti psychológie v najčítanejšom mamičkovskom časopise Mama a ja. Napríklad:

Hranice vo výchove /január 2020/  Detský hnev /február 2019/  Rodičovský manuál: Pozor na to, čo hovoríte o svojich deťoch! /máj 2019/  Dovoľte deťom prežívať negatívne pocity /jún 2019/  Dieťa potrebuje cítiť, že je v poriadku také, aké je /november 2019/  Rivalita medzi súrodencami /august 2018/ Ako v dieťati vytvárať pocit vlastnej hodnoty? /november 2018/  Takto podporíte sebavedomie dieťaťa /november 2018/ 

Napriek tomu, že je pre mňa materstvo vysokou hodnotou, už počas druhej rodičovskej dovolenky som cítila potrebu naďalej sa profesne rozvíjať a tak som sa v r. 2009 prihlásila do výcviku v psychoterapii. Geštalt terapia pre mňa od vtedy nepredstavuje len psychoterapeutický smer, prostredníctvom ktorého môžem pomáhať iným. Geštalt terapia ma natoľko oslovila, že je pre mňa skôr životným štýlom. Svoje vzdelanie som rozšírila absolvovaním výcviku v psychotraumatológii a EMDR metóde.

Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, SIPE - Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR /2018-2019/

Práca s terapeutickým pieskoviskom - využitie terapeutického pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii /2019/

Dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii, Dialóg-inštitút pre výcvik v Geštalt psychoterapii /  2009-2013 /

Psychoterapeutická prax, Psychiatrická nemocnica PhilippaPinela v Pezinku / 2010 /

Supervízne workshopy - pod vedením amerického geštalt psychoterapeuta Jaya Lewina /2012, 2014, 2016, 2018/

Sexualita a intimita vo vzťahoch, workshop so zahraničnou lektorkou Nancy Amendt-Lyon /2016/

Po ukončení dvojitej materskej dovolenky som nastúpila na skrátený úväzok psychológa v Centre špeciálno- pedagogického poradenstva (bývalé DIC) v Trnave, mám tiež skúsenosti s prácou s deťmi v detskom domove ako i s rodinami v rôznych náročných životných situáciách (v rámci spolupráce n.o. Kľúč s ÚPSVaR Trnava).

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Trnava /od r.2010/

 • Psychologička - odborné služby z oblasti školskej, pedagogickej a poradenskej psychológie. 

Detský domov Compass, Hlohovec /2011/

 • Psychologička - individuálna a skupinová práca.

Kľúč, n.o. – výchovný a sociálny projekt v spolupráci s ÚPSVaR Trnava /2011-2012/

 • Výchovný a sociálny program, psychologička, lektorka.

Centrum pre rast osobnosti je pre mňa ďalším poľom nových skúseností, možností terapeuticky pomáhať deťom i dospelým, pracovať v príjemnom kolektíve odborníkov a rozširovať pole psychologických a psychoterapeutických služieb pre jednotlivcov, páry i rodiny.

 

PhDr. Alena Babirátová 

+421 949 514 971

              Psychologička a psychoterapeutka                  pre dospelých a páry, lektorka  

Prečo práve psychológia? Bolo to asi aj  vďaka rodičom, ich spoločným rozhovorom o práci, o medziľudských vzťahoch... A tak som sa dala na dráhu pracovnej psychológie, z ktorej mám spravenú štátnicu na FFUK v Bratislave v roku 1986. Už počas štúdia som ale cítila, že bližšie je mi poradenstvo a tak doktorát už bol o poradenskej psychológii.

Takmer od nástupu na moju profesijnú prax som mala záujem o zvyšovanie svojej  kvalifikácie. 

1987-89 Kurz v skupinových formách práce s mládežou s poruchami správania (150 hodín)

Potom nasledovalo niekoľko rokov pracovnej prestávky, vzhľadom na moje materské povinnosti a radosti s dvomi, krátko  po sebe narodenými deťmi.

1993 - 1997 výcvik v systemickom prístupe ku klientovi (200hodín)

1998 Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii (500 hodín)

V nasledujúcich rokoch som sa zúčastňovala pre mňa na zaujímavých odborných seminároch k alkoholizme, k agresivite, ku komunikácii, k smútku a k strate.

2002-2005 výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii (570 hodín)

V tomto čase sa nám narodilo naše tretie dieťa a tak som svoje pracovné povinnosti nahradila milými - materskými.

2005 osvedčenie pre prácu s programom KUPOZ zameraným na rozvoj pozornosti.

2008 zapísaná do zoznamu terapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

2009 výcvik autogénneho tréningu – základný stupeň

2013 osvedčenie  o absolvovaní vzdelávacieho programu - mediátor

2019 Práca s terapeutickým pieskoviskom

 Mojou cieľovou skupinou v práci pre Centrum pre rast osobnosti sú dospelí klienti po ukončení prípravy na voľbu povolania.

      Mojím cieľom bolo a stále je nachádzať pokoj a lásku medzi nami. Život nám prináša mnohé situácie, ktoré aktuálne zvládame, ale dôsledky sú niekedy pre nás ťažké. V takýchto chvíľach je náročné nájsť pokoj a lásku. Ale skúsenosti nám hovoria, že v každom z nás je sídlo pozitívnych emócií, ktoré posilňujú našu schopnosť nevzdávať sa a prekonávať prekážky. Základom pre dobrú spoluprácu je dôvera. Klient môže nazrieť do svojej trinástej komnaty a cítiť sa pri tom bezpečne. Aj o tom sú naše stretnutia. V oblasti mediácie ponúkam možnosť vyriešenia sporov na báze spolupráce, aby vzťah medzi stranami zostal na úrovni vzájomného rešpektu. Mojou úlohou je pomôcť obom stranám nájsť vlastné riešenie sporných bodov a dospieť tak k vzájomnej dohode.

"Často až sen ukáže našu pravú tvár a prežijeme šok z toho kým vlastne sme. Prežívame strach, že naša maska bude odhalená. A preto odložme svoj pancier. A buďme tými, kým sme."(Jung)

Mgr. Andrea Dzandzava 

+421 910 870 028

               Psychologička a psychoterapeutka              pre dospelých, lektorka.

Psychológia ma priťahovala už strednej školy. Oslovovala ma hlbokým prepojením telesného, duševného a sociálneho rozmeru človeka. V profesionálnom raste som absolvovala magisterské štúdium psychológie a bakalárske štúdium sociálnej práce a katolíckej teológie. Veľmi ma zaujíma psychoterapia, a tak som absolvovala výcvik v Gestalt terapii, ktorý uplatňujem aj vo svojej práci. Ako Gestalt terapeut predpokladám, že ľudia majú všetky potrebné schopnosti, aby vyriešili svoje problémy. Napriek tomu niekedy ľudia uviaznu a potrebujú s niečím pomôcť. Svoju úlohu ako terapeut vnímam v tom, že vám pomôžem lepšie vidieť, v akej situácii ste sa ocitli, zistiť akú úlohu v nej hráte a experimentovať s hľadaním nových riešení alebo spôsobov ako týmto problémom čeliť.

Poskytujem psychoterapiu najmä pre dospelých.

Som vydatá a mám krásnu dcéru a syna.

Tu je niekoľko stručných informácií o mojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach:

Vzdelanie:

  • 2000 - 2005 Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, odbor: psychológia
  • 2005 - 2008 Trnavská univerzita, Teologická fakulta, odbor: sociálna práca a katolícka teológia

Doplnkové vzdelanie:

  • 2019 Práca s terapeutickým pieskoviskom
  • 2009 - 2013 Dialóg - slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii
  • 2010, 2011 Psychoterapeutická prax Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Klinika drogových závislostí
 • 2010 Psychoterapeutická prax Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie
  • 2008 – 2009 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odborný kurz: Zvyšovanie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou
 • 2006 Riešenie konfliktov a efektívna komunikácia

Pracovné skúsenosti:

  • Od 2012 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých Teen Challenge n.o. Sereď (psychológ)
  • 2010 – 2011 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Trnava (poradenský psychológ)
 • 2007 – 2010 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých Teen Challenge n.o. Sereď (psychológ)
  • 2006 – 2007 Migračný úrad MVSR (sociálny pracovník)
  • 2005 – 2006 ZŠ Hlohovec, ZŠ Leopoldov (školský psychológ)