Kto sme

Category: O nás Published: Tuesday, 12 February 2013 Written by Super User

Mgr. Jana Caban 

+421 908 116 738

   Psychologička a psychoterapeutka pre deti, dospelých a páry, lektorka 

psychologička

Odkedy som seba vnímala ako samostatnú bytosť, vždy ma fascinovala ľudská jedinečnosť, individualita prežívania i rozdiely v správaní. Každý je iný, všetci sme jedineční. Toto rozhodovalo aj pri výbere smeru môjho povolania a štúdia na VŠ.

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta / 2002-2007 /

 • Jednoodborové magisterské štúdium psychológie

Už počas štúdia ma popadli materinské inštinkty, ktorými som sa nechala doslova ovládnuť a tak postupne prišli na svet moje štyri deti, ktoré neustále napĺňajú môj život novými výzvami aj radosťami. 

Publikujem články z oblasti psychológie v najčítanejšom mamičkovskom časopise Mama a ja. Napríklad:

Hranice vo výchove /január 2020/  Detský hnev /február 2019/  Rodičovský manuál: Pozor na to, čo hovoríte o svojich deťoch! /máj 2019/  Dovoľte deťom prežívať negatívne pocity /jún 2019/  Dieťa potrebuje cítiť, že je v poriadku také, aké je /november 2019/  Rivalita medzi súrodencami /august 2018/ Ako v dieťati vytvárať pocit vlastnej hodnoty? /november 2018/  Takto podporíte sebavedomie dieťaťa /november 2018/ 

 

Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, SIPE - Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR /2018-2019/

Práca s terapeutickým pieskoviskom - využitie terapeutického pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii /2019/

Dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii, Dialóg-inštitút pre výcvik v Geštalt psychoterapii /  2009-2013 /

Psychoterapeutická prax, Psychiatrická nemocnica PhilippaPinela v Pezinku / 2010 /

Supervízne workshopy - pod vedením amerického geštalt psychoterapeuta Jaya Lewina /2012, 2014, 2016, 2018/

Sexualita a intimita vo vzťahoch, workshop so zahraničnou lektorkou Nancy Amendt-Lyon /2016/

Po ukončení dvojitej materskej dovolenky som nastúpila na skrátený úväzok psychológa v Centre špeciálno- pedagogického poradenstva (bývalé DIC) v Trnave, mám tiež skúsenosti s prácou s deťmi v detskom domove ako i s rodinami v rôznych náročných životných situáciách (v rámci spolupráce n.o. Kľúč s ÚPSVaR Trnava).

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Trnava /od r.2010/

 • Psychologička - odborné služby z oblasti školskej, pedagogickej a poradenskej psychológie. 

Detský domov Compass, Hlohovec /2011/

 • Psychologička - individuálna a skupinová práca.

Kľúč, n.o. – výchovný a sociálny projekt v spolupráci s ÚPSVaR Trnava /2011-2012/

 • Výchovný a sociálny program, psychologička, lektorka.

 

 

PhDr. Alena Babirátová 

+421 949 514 971

              Psychologička a psychoterapeutka                  pre dospelých a páry, lektorka  

Prečo práve psychológia? Bolo to asi aj  vďaka rodičom, ich spoločným rozhovorom o práci, o medziľudských vzťahoch... A tak som sa dala na dráhu pracovnej psychológie, z ktorej mám spravenú štátnicu na FFUK v Bratislave v roku 1986. Už počas štúdia som ale cítila, že bližšie je mi poradenstvo a tak doktorát už bol o poradenskej psychológii.

Takmer od nástupu na moju profesijnú prax som mala záujem o zvyšovanie svojej  kvalifikácie. 

1987-89 Kurz v skupinových formách práce s mládežou s poruchami správania (150 hodín)

Potom nasledovalo niekoľko rokov pracovnej prestávky, vzhľadom na moje materské povinnosti a radosti s dvomi, krátko  po sebe narodenými deťmi.

1993 - 1997 výcvik v systemickom prístupe ku klientovi (200hodín)

1998 Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii (500 hodín)

V nasledujúcich rokoch som sa zúčastňovala pre mňa na zaujímavých odborných seminároch k alkoholizme, k agresivite, ku komunikácii, k smútku a k strate.

2002-2005 výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii (570 hodín)

V tomto čase sa nám narodilo naše tretie dieťa a tak som svoje pracovné povinnosti nahradila milými - materskými.

2005 osvedčenie pre prácu s programom KUPOZ zameraným na rozvoj pozornosti.

2008 zapísaná do zoznamu terapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

2009 výcvik autogénneho tréningu – základný stupeň

2013 osvedčenie  o absolvovaní vzdelávacieho programu - mediátor

2019 Práca s terapeutickým pieskoviskom

 Mojou cieľovou skupinou v práci pre Centrum pre rast osobnosti sú dospelí klienti po ukončení prípravy na voľbu povolania.

      Mojím cieľom bolo a stále je nachádzať pokoj a lásku medzi nami. Život nám prináša mnohé situácie, ktoré aktuálne zvládame, ale dôsledky sú niekedy pre nás ťažké. V takýchto chvíľach je náročné nájsť pokoj a lásku. Ale skúsenosti nám hovoria, že v každom z nás je sídlo pozitívnych emócií, ktoré posilňujú našu schopnosť nevzdávať sa a prekonávať prekážky. Základom pre dobrú spoluprácu je dôvera. Klient môže nazrieť do svojej trinástej komnaty a cítiť sa pri tom bezpečne. Aj o tom sú naše stretnutia. V oblasti mediácie ponúkam možnosť vyriešenia sporov na báze spolupráce, aby vzťah medzi stranami zostal na úrovni vzájomného rešpektu. Mojou úlohou je pomôcť obom stranám nájsť vlastné riešenie sporných bodov a dospieť tak k vzájomnej dohode.

"Často až sen ukáže našu pravú tvár a prežijeme šok z toho kým vlastne sme. Prežívame strach, že naša maska bude odhalená. A preto odložme svoj pancier. A buďme tými, kým sme."(Jung)

Mgr. Andrea Dzandzava 

+421 910 870 028

               Psychologička a psychoterapeutka              pre dospelých, lektorka.

Psychológia ma priťahovala už strednej školy. Oslovovala ma hlbokým prepojením telesného, duševného a sociálneho rozmeru človeka. V profesionálnom raste som absolvovala magisterské štúdium psychológie a bakalárske štúdium sociálnej práce a katolíckej teológie. Veľmi ma zaujíma psychoterapia, a tak som absolvovala výcvik v Gestalt terapii, ktorý uplatňujem aj vo svojej práci. Ako Gestalt terapeut predpokladám, že ľudia majú všetky potrebné schopnosti, aby vyriešili svoje problémy. Napriek tomu niekedy ľudia uviaznu a potrebujú s niečím pomôcť. Svoju úlohu ako terapeut vnímam v tom, že vám pomôžem lepšie vidieť, v akej situácii ste sa ocitli, zistiť akú úlohu v nej hráte a experimentovať s hľadaním nových riešení alebo spôsobov ako týmto problémom čeliť.

Poskytujem psychoterapiu najmä pre dospelých.

Som vydatá a mám krásnu dcéru a syna.

Tu je niekoľko stručných informácií o mojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach:

Vzdelanie:

  • 2000 - 2005 Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, odbor: psychológia
  • 2005 - 2008 Trnavská univerzita, Teologická fakulta, odbor: sociálna práca a katolícka teológia

Doplnkové vzdelanie:

  • 2019 Práca s terapeutickým pieskoviskom
  • 2009 - 2013 Dialóg - slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii
  • 2010, 2011 Psychoterapeutická prax Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Klinika drogových závislostí
 • 2010 Psychoterapeutická prax Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie
  • 2008 – 2009 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odborný kurz: Zvyšovanie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou
 • 2006 Riešenie konfliktov a efektívna komunikácia

Pracovné skúsenosti:

  • Od 2012 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých Teen Challenge n.o. Sereď (psychológ)
  • 2010 – 2011 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Trnava (poradenský psychológ)
 • 2007 – 2010 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých Teen Challenge n.o. Sereď (psychológ)
  • 2006 – 2007 Migračný úrad MVSR (sociálny pracovník)
  • 2005 – 2006 ZŠ Hlohovec, ZŠ Leopoldov (školský psychológ)

 

Hits: 13444