Deti

Category: Deti Published: Monday, 17 October 2011 Written by Super User

 V práci s detským klientom sa zameriavame na rozvíjanie potenciálu dieťaťa, na odstraňovanie prekážok v jeho vývine, rozvíjanie jeho kvalít smerom k plnému prejaveniu jeho schopností. Rešpektujeme individualitu dieťaťa,  individualitu jeho podmienok v prostredí ako i individualitu jeho vnútorného sveta. K dieťaťu pristupujeme hravou formou a snažíme sa ho zaujať tvorivými aktivitami a činnosťami.

Vzhľadom k špecifickému problému dieťaťa sa zameriavame na rozvíjanie jednotlivých schopností, podľa toho, čo dané dieťa práve potrebuje. Ide najmä o rozvíjanie pozornosti, pamäťových schopností, schopnosti koncentrácie, taktiež rozvoj grafomotoriky a schopností potrebných pre vstup do školy, stimulačné programy pre deti s oneskoreným vývinom.

Dôležitou súčasťou vývinu dieťaťa je i jeho emocionálny vývin. U detí preto podporujeme vyjadrovanie emócií a hľadáme primerané spôsoby prejavenia pocitov dieťaťa v prostredí, v ktorom žije.
Pri práci s dieťaťom úzko spolupracujeme s rodičmi, alebo s priamymi opatrovníkmi, poskytujeme poradenské služby, psychologické služby najmä v oblasti výchovného poradenstva.

Venujeme sa taktiež poradenstvu pri problémoch súrodeneckej rivality, agresivity medzi súrodencami, v nevyrovnanom súrodeneckom vzťahu.
Máme skúsenosti s prácou s deťmi s poruchou pozornosti, ADHD, s problémovým správaním, deti s oneskoreným vývinom, deti s úzkostnými a emocionálnymi problémami, deti s prejavmi agresivity a hnevu.

Za dôležitú považujeme tiež oblasť prevencie, preto sa zameriavame taktiež  na organizovanie preventívnych aktivít zameraných na prevenciu šikanovania a násilia, protidrogovú prevenciu, prevenciu závislostí na alkohole - a to skupinovou i individuálnou formou.

Pozornosť zameriavame na zdravý životný štýl a deti smerujeme k zdravým mechanizmom zvládania náročných životných situácií. Deje sa to rozvíjaním ich schopností odolávania negatívnemu tlaku rovesníckej skupiny, rozvíjaním ich sebapoznania a prehlbovaním pocitu sebahodnoty a sebavedomia.

Naša činnosť v práci s deťmi sa zameriava najmä na problémy spojené s týmito okolnosťami:

 • Oneskorenie vo vývine motoriky, reči alebo nácviku čistoty
 • Problémy s učením alebo s pozornosťou (napr. ADHD)
 • Problémy v správaní (Napr. neprimeraný hnev, nočné pomočovanie, poruchy príjmu potravy, ťažkosti pri nadväzovaní sociálnej väzby)
 • Výrazné zhoršenie prospechu v škole (najmä ak dieťa normálne mávalo dobré výsledky)
 • Častejší výskyt smútku, plačlivosti
 • Depresie
 • Úzkosť a strach
 • Stiahnutie sa do seba alebo izolácia
 • Ak dieťa bolo obeťou, svedkom alebo páchateľom šikanovania
 • Zníženie záujmu o obľúbené aktivity
 • Nadmerne agresívne správanie (kopanie, hryzenie, útočenie)
 • Náhla zmena chuti do jedla (obzvlášť u adolescentov)
 • Nespavosť alebo nadmerná spavosť
 • Vynechávanie školskej dochádzky, záškoláctvo, úteky z domu
 • Náhle zmeny nálad (napr. v jednej minúte šťastný/á, v druhej smutný/á)
 • Výskyt zdravotných, psychosomatických ťažkostí (ako bolesti hlavy, brucha, „Necítim sa dobre“), ak lekár vylúčil fyzické ochorenie
 • Znaky požívania alkoholu, drog alebo iných psychoaktívnych látok
 • Problémy s vyrovnávaním sa so zmenami v živote (rozvod rodičov, zmena bydliska atď)
 • Úmrtie v rodine, strata blízkej osoby
 • Sexuálne, fyzické alebo emocionálne zneužitie, alebo iná traumatická udalosť v živote
Hits: 6674