Ochrana osobných údajov

Category: Články a recenzie Published: Monday, 17 June 2019 Written by Super User

Podmienky spracúvania osobných údajov

Základné informácie

V tomto dokumente sú zhrnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb občianskeho združenia Centrum pre rast osobnosti, so sídlom Štefánikova 6, 91700 Trnava, IČO: 42165814 (ďalej len „Centrum pre rast osobnosti“) poskytovaných prostredníctvom webovej stránky www.rastosobnosti.sk (ďalej len „služby“).

Centrum pre rast osobnosti sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Ak kontaktujete prostredníctvom našej mailovej adresy Centrum pre rast osobnosti, slobodne udeľujete OZ Centrum pre rast osobnosti súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov.

Osoba poverená za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov v Centre pre rast osobnosti

Nemáme osobu, ktorá by bola priamo poverená touto úlohou. Celý tím Centra pre rast osobnosti sa zodpovedá za povinnosti pri ochrane osobných údajov, pretože že nám daná povinnosť nevyplýva priamo z právnej úpravy.

Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje

Osobné údaje získava Centrum pre rast osobnosti priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v mailovej komunikácii, pri osobnej návšteve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

Účel spracúvania osobných údajov

Pre používanie služieb Centra pre rast osobnosti je nevyhnutné poskytnutie a spracúvanie vašich osobných údajov. Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje, rodné číslo a pod). Ďalej spracúvame fakturačné údaje, aby sme si plnili naše povinnosti a záväzky a vice versa. Osobné údaje našich členov spracúvame na rôzne účely týkajúce sa

a) za účelom kontaktovania a informovania vás o zmenách, novinkách a akciách súvisiacich s požadovanou službou alebo prevádzkou požadovanej služby,
b) za účelom analyzovania používania služieb, čo nám umožňuje skvalitňovať naše služby,
c) za účelom splnenia povinnosti Centra pre rast osobnosti vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných predpisov,
d) za účelom oprávneného záujmu Centra pre rast osobnosti (ako je napríklad ochrana pred zneužitím služieb, ochrana pred trestnou činnosťou, oznamovanie, preukazovanie a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, alebo iný účel v rámci oprávneného záujmu)

Rozsah spracúvaných údajov

Centrum pre rast osobnosti spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania, a to nasledovne:

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje ukladáme len po dobu potrebnú na plnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Po splnení účelu spracúvania vaše osobné údaje bezodkladne likvidujeme.

Ochrana osobných údajov

Centrum pre rast osobnosti osobné údaje svojich členov chráni, pričom tieto nesprístupňuje a ani neposkytuje tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich členov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom. Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené, spracované v niektorých prípadoch treťou stranou, v súlade s nariadením a zákonom.

Tretie strany sú viazané technicky a organizačne zabezpečiť sprístupnené údaje, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom, ako k tým, ku ktorým sme im ich sprístupnili.

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nevydávame žiadne rozhodnutia o automatizovanom spracovaní osobných údajov alebo používania týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky.

Odvolanie súhlasu a ostatné práva

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Odvolaním súhlasu vám zároveň zaniká možnosť využívať služby, kde je možnosť spracúvania osobných údajov nevyhnutná pre funkčnosť služby.

Po odvolaní súhlasu dochádza zo strany Centra pre rast osobnosti  k neodkladnému vymazaniu alebo anonymizácii vašich osobných údajov. Medzi vaše ďalšie práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov patria: prístup k osobným údajom, oprava osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov, prenosnosť osobných údajov a namietanie spracovania osobných údajov. Svoje práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov si môžete uplatniť kontaktovaním Centra pre rast osobnosti na adrese:

OZ Centrum pre rast osobnosti
Štefánikova 6
91700 Trnava

Hits: 2317