Cieľ a činnosť zariadenia

Category: Služby Published: Tuesday, 12 July 2011 Written by Super User

Centrum pre rast osobnosti je zariadenie ponúkajúce psychologické, poradenské a terapeutické služby pre deti, dospelých – jednotlivcov, páry i rodiny. Čerpáme z dlhoročných skúseností našich odborníkov, získaných niekoľkoročnou praxou v poradniach, detských domovoch, prácou pre neziskové a iné organizácie. Centrum vzniklo, aby rozšířilo možnosti verejnosti vyhľadať odbornú pomoc.

Cieľom centra je podieľať sa na zdravom osobnostnom vývine detí a predchádzaní vzniku duševných ochorení, porúch správania, závislostí a iných narušení zdravého vývinu. Cieľom centra je taktiež podieľať sa na zdravom osobnostnom raste dospelých, odstraňovaní prekážok rastu ich osobnosti, poskytovanie podpory v náročných životných situáciách, krízových obdobiach života....

Činnosť centra je zameraná na:

  • Podporovanie duševného zdravia, osobnostného rastu detí i dospelých,
  • Poskytovanie psychologických a poradenských služieb
  • Individuálnu i skupinovú prácu s deťmi i s dospelými
  • Organizovanie preventívnych aktivít
  • Prednáškovú, konzultačnú a publikačnú činnosť s cieľom rozširovania informovanosti verejnosti i jednotlivcov
  • Poskytovanie výcvikových a školiacich programov a tréningov
  • Organizovanie športových podujatí a aktivít s cieľom rozvíjania zdravých foriem trávenia voľného času a celkového rozvoja osobnosti
  • Realizácie projektov zameraných na podporu zdravého vývinu detí a projektov zameraných na podporu osobnostného rastu dospelých
 

Všetky poskytované služby sú spoplatnené. Na jednotlivé sedenia je potrebné sa objednať telefonicky alebo mailom (viď zložku kontakty).

Hits: 8218